Minh mới mua con Kinect xbox one , khong bit con kinect bi loi gì khong ma no ko tu di chuyen len xuong cai camera de nhận diện minh , ma minh phai chỉnh thu công bẻ lên xuống bằng tay , hồi xua kinect xbox 360 tu xoay nhan dien minh ma hay cai kinect one minh bi loi vậy