hiện giờ em muốn chép dlc cho Call of Duty: Advanced Warfare như thế nào, em đã down 2 cái này từ anh Bermuda
Call of Duty: Advanced Warfare - Championship Premium
Call of Duty: Advanced Warfare - Ascendance DLC

cảm ơn mấy anh