Máy của em XB1, dùng Vietel FTTH 12Mb, tình hình là mấy tháng ngon tự nhiên hôm qua không tài nào vào được XBL, test trong system thì cả network connection và muliplayer connection đều báo no problems, NAT thì vẫn open và all services are avaiable, đã thử mọi cách từ port forwarding đến đưa IP của XB ra DMZ vẫn không ăn thua [IMG]emoj/fb_frown.png[/IMG] Không biết có phải tại ảnh hưởng của việc AAG đang bảo trì không nhi?

Có bác nào chung tình trạng với em không? WoT và GTA đang cày mà mất cái XBL thì chịu chết [IMG]emoj/fb_frown.png[/IMG]