Hôm nay e vào xbox.com để add paypal nhưng khi click vào account thì nó lại hiện ra thông báo uh oh..that should not have happened.It appears you have found a glitch in the system.Đó là lỗi gì và làm thế nào để sửa ạ?E cảm ơn [replacer_img]ops: