Ai muốn có khẩu m1911 tac và sup thì làm như sau : vào battlelog log in vao vào cho weapon ở mutiplayer và tìm khẩu m1911 và bầm vào sign out vào restard game và nó sẽ ghi là unlock m1911 và dog tags thì p