Release Date
: November 18, 2014Bạn phải đăng nhập và nhấn "Thích" để xem được liên kết này.
: Blood, Intense Violence, Nudity, Sexual Themes, Strong Language, Use of Drugs, Includes online features that may expose players to unrated user-generated content
Genre: First-Person


Bạn phải đăng nhập và nhấn "Thích" để xem được liên kết này.
Publisher:


Bạn phải đăng nhập và nhấn "Thích" để xem được liên kết này.
Developer:


Bạn phải đăng nhập và nhấn "Thích" để xem được liên kết này.
Link
Bạn phải đăng nhập và nhấn "Thích" để xem được liên kết này.

Bạn phải đăng nhập và nhấn "Thích" để xem được liên kết này.
Pass: homeentertainment365

Have fun.

Sorry cả nhả lúc upload ko để ý nên file toàn hơn 500mb nên chắc không ai download được. Sẽ upload lại và cập nhật lại Lego Batman 3; PES 2015; Assassin's Creed Rogue